บริการของเรา

เอกสารและแบบฟอร์ม / รายชื่อชาวเยอรมันในประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากเว็บเพจของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีที่: www.bangkok.diplo.de

หากท่านเป็นบุคคลสัญชาติเยอรมันและประสงค์จะให้เพิ่มชื่อของท่านไว้ในรายชื่อชาวเยอรมันที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลินได้เก็บรวบรวมไว้ โปรดใช้คำค้น “Deutschenliste” ในช่องค้นหาของเว็บเพจสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์

การออกหนังสือเดินทาง สำหรับคนเยอรมัน

ท่านสามารถยื่นขอออกหนังสือเดินทางสำหรับคนเยอรมันได้ ณ สำนักงานของเรา และ เมื่อหนังสือเดินทางฉบับใหม่มาถึงภูเก็ต ทางเราจะแจ้งให้ท่าน เพื่อมารับได้ที่สำนักของเรา ซึ่งช่วยให้ท่านไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดำเนินการที่กรุงเทพฯ

การขอวีซ่า : แชงแกนวีซ่า และ เยอรมันวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทย สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก็น และวีซ่าเพื่อการพำนักนานกว่า 90 วันได้ที่สำนักงานของเรา และ สำหรับบุคคลสัญชาติอื่นที่ต้องการขอวีซ่าเชงเก็น เพื่อเข้าประเทศเยอรมนีนั้น ต้องเป็นผู้ถือ Non-immigrant Visa ประเภทต่างๆ และ/หรือมีใบอนุญาติทำงาน (Work Permit ) และตราอนุมัติเข้าออกประเทศไทย ที่มีอยู่นั้น ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนหลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศในกลุ่มเชงเก็น

ในกรณีที่ประสงค์จะขอวีซ่าเพื่อการพำนักนานกว่า 90 วัน ผู้ยื่นคำร้องต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย โดยแสดงเอกสารเกี่ยวกับชนิดขอวีซ่าที่ตนเองมีในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น Non-immigrant B และ เมื่อสถานทูตเยอรมันในกรุงเทพฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งวีซ่ามายังภูเก็ต โดยปกติ ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดำเนินการที่กรุงเทพฯ อันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

หนังสือเชิญรับรองค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันอย่างเป็นทางการ (Verpflichtungserklärung)

ผู้เชิญอาจขอให้กงสุลกิตติมศักดิ์ออกหนังสือเชิญรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการได้ ในกรณีที่ผู้เชิญอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมี Visa แบบ Resident Permit/ Retirement Visa หรือ Working Visa หรือเป็นบุคคลที่แจ้งย้ายสำมะโนครัวออกจากประเทศเยอรมนีแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ถือ Non-Immigrant “O” ทางกงสุลไม่สามารถออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้ได้ อนึ่งผู้เชิญต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้พำนักในประเทศไทยและสามารถแสดงเอกสารหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าตนมีสถานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะสนับสนุนดูแลบุคคลอื่นให้เดินทางเข้าประเทศตนเอง

การประกันสุขภาพระหว่างเดินทาง

หากจะเดินทางไปเยอรมนี ท่านไม่จำเป็นต้องหาซื้อประกันสุขภาพแพงๆ ในเยอรมนีเลย เพราะสำนักงานเรามีบริการจัดหากรมธรรม์ประกันสุขภาพการเดินทาง กับบริษัทประกันชั้นนำระดับนานาชาติให้แก่ท่านได้ ในราคาเหมาะสม และมีเงื่อนไขประกันตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาลเยอรมนี

หนังสือรับรอง / การรับรองลายมือชื่อ /การรับรองสำเนาถูกต้อง

กงสุลกิตติมศักดิ์สามารถออกหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองว่ามีชีวิตอยู่, หนังสือรับรองรายได้หรือบำนาญ, หนังสือรับรองการมีถิ่นพำนัก เป็นต้น การรับรองรายมือชื่อของท่านในเอกสาร เช่น สัญญาต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ หรือ การรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน อนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ท่านควรโทรตรวจสอบวันและเวลาที่ ท่านกงสุล ฯ อยู่ ประจำสำนักงานในวันนั้น ๆ

การรับรองเอกสาร (การรับรองความถูกต้องของเอกสาร) / การรับรองความเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร

สำนักงานเรารับจัดการการตรวจสอบเอกสารเพื่อการสมรสกับสถานทูตเยอรมัน รวมถึงเดินเรื่องขอหนังสือสำคัญอนุญาตการสมรส ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติเยอรมัน หรือสัญชาติเยอรมันและเยอรมันกับทางสถานทูตเยอรมนีในกรุงเทพด้วย
** หมายเหตุสำคัญ **
ในบางกรณี ท่านอาจจำเป็นต้องเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีในกรุงเทพฯ เช่น กรณีการแสดงตัวตนของผู้มีอำนาจปกครองบุตรตามกฎหมายเยอรมัน อย่างไรก็ตาม สำนักงานเรายินดีอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ท่านในการนี้

การขอสำเนาจากสำนักทะเบียนกลางในกรุงเทพฯ / การรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยหน่วยราชการไทย

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลางในกรุงเทพฯ / การรับรองเอกสาร และการรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมัน หรือกงสุลเยอรมันโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่มีกับหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ เราสามารถช่วยดำเนินการยื่นคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลางในกรุงเทพฯ และยื่นคำร้องเพื่อรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อกับกระทรวงการต่างประเทศให้แก่ท่าน โดยท่านไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

การโอนเงินมายังภูเก็ต

หากท่านสนใจจะส่งเงินจากทวีปยุโรปมายังภูเก็ตอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมย่อมเยากว่าบริการเวสต์เทิร์น ยูเนี่ยน โปรดติดต่อสำนักงานของเราได้ที่ phuket@hk-diplo.de โดยระบุหัวข้อในอีเมล์ว่า “บริการโอนเงิน” หรือ “Money Transfer”

สำนักงานของเราจะรับเงินเข้าบัญชีธนาคารเยอรมันและนำส่งเงินสดให้ผู้รับในภูเก็ตภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเยอรมันดังกล่าว ซึ่งในการนี้ เราคิดอัตราค่าธรรมเนียมดำเนินการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ phuket@hk-diplo.de อนึ่งรับเงินได้ในเวลาทำการ เท่านั้น

หลักสูตรภาษาเยอรมัน

ในการยื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักเกินกว่า 90 วัน ยกตัวอย่างเช่น ในฐานะติดตามคู่สมรสชาวเยอรมัน วีซ่าเพื่อการสมรสในประเทศเยอรมัน วีซ่าเรียนภาษา หรือ วีซ่าผู้ทำงานโอแพร์ (Au-pair) ล้วนต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีทักษะการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน สามารถถามทางคนท้องถิ่นและไปยังที่ต่างๆ ได้ตามลำพังโดยไม่หลงทาง เช่น ออกไปซื้อของ หรือเยี่ยมเยือนเพื่อน สำนักงานกงสุลเยอรมนีเล็งเห็นความสำคัญข้อนี้และเปิดหลักสูตรสอนภาษาเยอรมันระดับ “Deutsch Start A1” อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หลักสูตรหนึ่งๆ ใช้เวลา 13 สัปดาห์ (240 ชั่วโมง) โดยสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถาบันเกอเธ่ในกรุงเทพฯ จะเป็นผู้จัดการทดสอบความรู้เพื่อรับรองการจบหลักสูตรให้ที่จังหวัดภูเก็ต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ phuket@hk-diplo.de